Stadgar

STADGAR FÖR INSAMLINGSSTIFTELSEN LIFE AFTER RACING

§ 1
Stiftelsen har till ändamål att skapa möjligheter och ge förutsättningar för travhästar och i enskilda fall även andra tävlingshästar att få ett fortsatt värdigt liv efter avslutad tävlingskarriär, och därtill sprida kunskap om travhästen och möjliggöra värdefulla möten mellan hästar och människor. Stiftelsen har som vision att starta och driva ett hästpensionat.

§ 2
Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse bestående av minst fem och högst sju ledamöter. Minst en av styrelseledamöterna ska vara hästägare och någon i styrelsen bör vara från travsportens ledande instans/travbana. Stiftarna agerar valberedning och utser ledamöter för en period om två respektive tre år med möjlighet till omval.
Stiftarna beslutar också vem av ledamöterna som ska vara stiftelsens ordförande. Minst en av stiftarna ska ingå i styrelsen.

§ 3
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen sammanträder när anledning därtill föreligger, dock minst en gång per år, på kallelse av ordförande.
Styrelsen är beslutför när minst tre av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsens sammanträden ska protokollföras och alltid undertecknas av protokollföraren och ordföranden för sammanträdet.

§ 4
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen därtill förordnar.

§ 5
Arvode för ordinarie styrelsearbete ska inte utgå men väl ersättning för till exempel reskostnader och projektarbete godkänt av styrelsen och i enlighet med vad som framgår i styrelsens arbetsordning.

§ 6
Stiftelsen ska verka för att sprida kännedom om stiftelsens ändamål och därigenom öka möjligheten till att löpande få in externa bidrag. Inom ramen för stiftelsen kan även näringsverksamhet eller projekt drivas för att generera intäkter till stiftelsen.
Styrelsen ska årligen besluta om anslag/bidrag till organisation/er eller individ/er som bedriver verksamhet som ligger inom ramen för stiftelsens ändamål och vad ekonomin tillåter. Utdelning för angivet ändamål ska beslutas och utbetalas av stiftelsens styrelse efter ansökan eller efter självständigt beslut av styrelsen utan föregående ansökan. Stiftelsen kan även besluta att utdela stipendier eller andra former av ekonomisk utdelning.

Skulle stiftelsen sakna medel under mer än två år ska den upplösas.

§ 7
Stiftelsens räkenskapsår ska motsvara kalenderåret.

§ 8
Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en av styrelsen utsedd auktoriserad revisor för en tid av tre år med möjlighet till omval. En suppleant för revisorn ska utses för samma tidsperiod.
Styrelsen ska senast den sista april, året efter räkenskapsåret överlämna årsredovisning med förvaltningsberättelse till revisorn, som ska avge sin revisionsberättelse senast den 15 maj.

§ 9
Dessa stadgar får ändras utan tillstånd av myndighet genom beslut av en enhällig styrelse med undantag för punkterna 1, 5 och denna punkt.